SLICK 50 ochrana motorů - High Performance Synthetic Engine Treatment - 750 ml
skladem

SLICK 50
SLICK 50 ochrana motorů - High Performance Synthetic Engine Treatment - 750 ml

4 1

Speciální plně syntetická ochranná suspenze pro veškeré zážehové i vznětové čtyřdobé motory včetně přeplňovaných a s katalyzátory.


Vaše cena s DPH
1 149,00 Kč
949,59 Kč bez DPH
běžná cena s DPH 0,00 Kč, ušetříte  %

SLICK 50 ochrana motorů - High Performance Synthetic Engine Treatment - 750 ml

Speciální plně syntetická ochranná suspenze pro veškeré zážehové i vznětové čtyřdobé motory včetně přeplňovaných a s katalyzátory.

Ochrana motoru High Performance Synthetic Engine Treatment je jedinečný výrobek určený k aplikaci do plně syntetických motorových olejů.

HIGH PERFORMANCE SYNTHETIC ENGINE TREATMENT

Speciální plně syntetická ochranná suspenze určená pro veškeré zážehové i vznětové čtyřdobé motory včetně přeplňovaných, s katalyzátory a filtry pevných částic.

- obsahuje jedinečné chemické složení SLICK 50 Chemistry se speciálně aktivovanými částicemi PTFE

- dlouhodobě zajišťuje snížení tření a opotřebení

– jediná aplikace chrání motor i přes několikanásobnou výměnu oleje

- pro maximální ochranu však aplikujte opět po 20.000km

- snižuje opotřebení až o 52 % zejména během a po startu motoru, kdy vzniká až 80 % celkového opotřebení

- chrání při nízkých i vysokých teplotách a náročných podmínkách provozu jako jsou krátké cesty do vzdálenosti 15 km znemožňující dostatečné prohřátí motoru, přerušované jízdy (tzv.start-stop provoz ve městech), jízdy při vysokých otáčkách motoru (sportovní provoz), - jízdy v prašném prostředí, tahání přívěsů apod.

- obsahuje modifikátory tření a látky snižující opotřebení

- protiotěrové přísady vytváří samoobnovovací ochrannou vrstvu ulpívající na kovových součástech motoru a omezují jejich opotřebení

- snižuje spotřebu paliva

- zklidňuje chod motoru

- zabraňuje vnitřní korozi

- omezuje spalování oleje

- omezuje emise škodlivin

- udržuje čistotu mazacího systému a zabraňuje usazování a tvorbě nebezpečných úsad

- prodlužuje životnost motoru a udržuje jeho maximální výkon

- přímo určený pro použití v plně syntetických olejích

- vhodný i pro použití u vozidel vybavených turbodmychadly nebo kompresory

- obsahuje kvalitní nosný olej viskozity 5W40 a klasifikace API SN/CF, ACEA A3/B4/C3, který je plně mísitelný s nejmodernějšími motorovými oleji (vhodný i pro vozidla s filtry pevných částic)

- účinky jsou laboratorně testované a ověřené v reálném provozu

Špičkové výrobky k ošetření automobilů:

Ochrana motoru High Performance Synthetic Engine Treatment je jedinečný výrobek určený k aplikaci do plně syntetických motorových olejů.

Je součástí skupiny technologicky špičkových výrobků - ochran motorů, palivových systémů, převodovek a dalších maziv s vysokými antiotěrovými vlastnostmi.

Veškeré výrobky jsou snadno použitelné a zajišťují špičkovou a dlouhodobou ochranu.

Veškeré výrobky distribuované pod registrovanou ochrannou známkou SLICK 50 účinkují pouze v případě dodržení návodu k použití.

SLICK 50 je registrovanou ochrannou známkou Illinois Tool Works and/or its affiliates.

TECHNICKÁ DATA POPIS: SLICK 50 High Performance Synthetic Engine Treatment je směsí PTFE (polytetrafluoretylenu), ropné frakce a speciálních mazacích aditiv.

Nosným olejem tohoto výrobku je špičkový plně syntetický motorový olej viskozitní třídy SAE 5W/40, který splňuje a překračuje požadavky klasifikace API SN/CF, ACEA A3/B4/C3.

POUŽITÍ: Tento výrobek je určen pro zážehové i vznětové motory osobních a lehkých užitkových vozidel. Použití podle návodu výrazně snižuje opotřebení motoru zejména při studených startech a zvýšeném zatížení motoru i přes několikanásobnou výměnu oleje.

Pro maximální ochranu však aplikujte opět po 20.000km SLICK 50 High Performance Engine Treatment může být aplikován kdykoliv, stačí otevřít otvor pro doplnění motorového oleje a nalít. Po aplikaci nesmí hladina motorového oleje na měřící rysce přesáhnout maximální hodnotu.

750 ml SLICKu 50 použijte pro motory s obsahem do 3000 cm3 .

Do motorů s obsahem nad 3000 cm3 aplikujte 20% SLICKu 50 k 80% maximálního obsahu olejové náplně.

Výrobek je vhodné aplikovat při výměně oleje.

Dodržujte interval výměny motorového oleje a olejového filtru dle doporučení výrobce.

Nepřeplňujte.

BEZPEČNOST: Upozornění: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů. Opatření pro bezpečné zacházení: Zabraňte rozlévání. Zajistěte odpovídající větrání / odsávání. Zabraňte kontaktu s kůží, očima a oblečením. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky. Dbejte na platné právní předpisy o bezpečnosti a ochranně zdraví. Při používání nejezte, nepijte, nekuřte. Po použití směsi si řádně umyjte ruce vodou a mýdlem. První pomoc: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z Bezpečnostního listu. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku, s mírně zakloněnou hlavou, a dbejte o průchodnost dýchacích cest, nikdy nevyvolávejte zvracení. Zvrací-li postižený sám, dbejte aby nedošlo k vdechnutí zvratků. Při vdechnutí: Dopravte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte tělesný i duševní klid. Nenechte prochladnout. Přetrvává-li dráždění, vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží: Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem. Vyhledejte lékařskou pomoc při přetrvávajících potížích. Při zasažení očí: Vyjměte kontaktní čočky. Při násilně otevřených víčkách vyplachujte 10 - 15 minut čistou pokud možno vlažnou tekoucí vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití: Postiženého umístěte v klidu. Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí); nikdy nevyvolávejte zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal směsi nebo etiketu. Skladování: Skladujte v těsně uzavřených originálních obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Odstraňte zdroje zapálení. Nekuřte. Zabraňte přímému kontaktu se slunečním sáláním. Chraňte před dětmi. Po použití obaly těsně uzavřete. Maximální skladovací doba 5 let při teplotě 5-40 °C. Neskladujte s oxidačními činidly. TECHNICKÉ VLASTNOSTI: Relativní hustota : 0,85 (voda) Bod vzplanutí: 220 °C Barva: jantarově žlutá Zápach: charakteristický po minerálním oleji Skupenství: kapalné při 20°C Rozpustnost ve vodě: nemísitelná

Zobrazit celý popis

Parametry zboží

Váha 0,76 kg

Dotaz ke zboží

Zašlete nám svůj dotaz na zboží pomocí následujícího formuláře.
Po obdržení zprávy Vám v co nejkratší době odepíšeme.

Jméno a příjmení*
Váš e-mail*
Váš telefon
Text zprávy*

Mohlo by Vás také zajímat...

SLICK 50 ochrana motorů - Engine Treatment - 750 ml SLICK 50

SLICK 50 ochrana motorů - Engine Treatment - 750 ml

Speciální ochranná suspenze pro veškeré zážehové i vznětové čtyřdobé motory včetně přeplňovaných i s…

Cena s DPH
1 059,00 Kč
Skladem Koupit
SLICK 50 ochrana motorů - Engine Treatment - 500 ml SLICK 50

SLICK 50 ochrana motorů - Engine Treatment - 500 ml

Speciální ochranná suspenze pro veškeré zážehové i vznětové čtyřdobé motory včetně přeplňovaných i s…

Cena s DPH
789,00 Kč
Skladem Koupit
SLICK 50 ochrana motorů - High Performance Synthetic Engine Treatment - 750 ml SLICK 50

SLICK 50 ochrana motorů - High Performance Synthetic Engine Treatment - 750 ml

Speciální plně syntetická ochranná suspenze pro veškeré zážehové i vznětové čtyřdobé motory včetně p…

Cena s DPH
1 149,00 Kč
Skladem Koupit