SLICK 50 ochrana manuální převodovky Manual Gearbox Treatment - 80ml
skladem 1 ks skladem

SLICK 50
SLICK 50 ochrana manuální převodovky Manual Gearbox Treatment - 80ml

4 1

Speciální ochranná suspenze určená pro mechanické převodovky, rozvodovky a konvenční diferenciály. DOPRODEJ.


Vaše cena s DPH
879,00 Kč
726,45 Kč bez DPH
běžná cena s DPH 0,00 Kč, ušetříte  %

SLICK 50 ochrana manuální převodovky Manual Gearbox Treatment - 80ml

Speciální ochranná suspenze určená pro mechanické převodovky, rozvodovky a konvenční diferenciály. DOPRODEJ.

Nepoužívat do automatických převodovek, CVT převodovek a do diferenciálů s omezenou svorností. Nepoužívat u vozidel, které mají manuální převodovku ale používají převodový olej pro automatické převodovky.

MANUAL GEARBOX TREATMENT

Speciální ochranná suspenze určená pro mechanické převodovky, rozvodovky a konvenční diferenciály.

- obsahuje jedinečné chemické složení SLICK 50 Chemistry se speciálně aktivovanými částicemi PTFE

- váže se ke kovovým součástem převodovky a zajišťuje jejich hladší povrch

- výrazně snižuje tření a opotřebení

- zlepšuje kvalitu řazení a usnadňuje změnu převodových stupňů

- omezuje hlučnost převodovky

- zvyšuje výkon a prodlužuje životnost celého převodového ústrojí

- zabraňuje vnitřní korozi

- udržuje těsnění v dobrém stavu a výrazně prodlužuje jejich životnost

- slučitelný s minerálními i syntetickými převodovými oleji včetně těch, které používají oleje viskozity 75w90 a 80w90

- zajišťuje špičkovou ochranu veškerých manuálních převodovek i těch, obsahující synteticky olej specifikace GL-5, GL-5LS a MT-1

Upozornění: Nepoužívat do automatických převodovek, CVT převodovek a do diferenciálů s omezenou svorností.

Nepoužívat u vozidel, které mají manuální převodovku ale používají převodový olej pro automatické převodovky.

Špičkové výrobky k ošetření automobilů:

Ochrana manuální převodovky Manual Gearbox Treatment je jedinečný výrobek určený k ochraně veškerých mechanických převodovek.

Je součástí skupiny technologicky špičkových výrobků - ochran motorů, palivových systémů, převodovek a dalších mazacích výrobků s vysokými antiotěrovými vlastnostmi.

Veškeré výrobky jsou snadno použitelné a zajišťují vysoký a dlouhodobý stupeň ochrany většiny vozidel.

Veškeré výrobky distribuované pod registrovanou ochrannou známkou SLICK 50 účinkují pouze v případě dodržení návodu k použití.

SLICK 50 je registrovanou ochrannou známkou Illinois Tool Works and/or its affiliates.

TECHNICKÁ DATA POPIS:

SLICK 50 Manual Gearbox Treatment je směsí PTFE (polytetrafluoretylenu), ropné frakce a speciálních mazacích aditiv.

Nosný olej v Manual Gearbox Treatment je slučitelný s minerálními i syntetickými převodovými oleji,

POUŽITÍ:

Tento výrobek je určen pro převodovky s ručním řazením a pro jejich rozvodovky a diferenciály. Při použití podle návodu snižuje opotřebení, umožňuje snadné řazení, snižuje hladinu hluku a prodlužuje životnost převodovky, rozvodovky a diferenciálu.

Při aplikaci se nejdříve aplikátorem odsaje 80 ml olejové náplně a poté se nahradí 80 ml Manual Gearbox Treatment, která postačuje k ošetření jedné převodovky nebo rozvodovky a diferenciálu s obsahem olejové náplně do 3 l.

Do převodovek s obsahem olejové náplně nad 3 l aplikujte 5% Manual Gearbox Treatment k 95% maximálního obsahu olejové náplně.

Dodržujte interval výměny převodového oleje dle doporučení výrobce.

Nepřeplňujte.

BEZPEČNOST: Upozornění: Vyhněte se dlouhodobému nebo opakovému styku očima, kůží, nebo oděvem. Po manipulaci omyjte pokožku mýdlem a vodou. Uchovávejte mimo dosah dětí. Opatření pro bezpečné zacházení: Zajistěte odpovídající větrání / odsávání. Zabraňte kontaktu s kůží, očima a oblečením. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky. Dbejte na platné právní předpisy o bezpečnosti a ochranně zdraví. Při používání nejezte, nepijte, nekuřte. Po použití směsi si řádně umyjte ruce. První pomoc: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z Bezpečnostního listu. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku, s mírně zakloněnou hlavou, a dbejte o průchodnost dýchacích cest, nikdy nevyvolávejte zvracení. Zvrací-li postižený sám, dbejte aby nedošlo k vdechnutí zvratků. Při vdechnutí: Dopravte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte tělesný i duševní klid. Nenechte prochladnout. Přetrvává-li dráždění, vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží: Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem. Vyhledejte lékařskou pomoc. Při zasažení očí: Vyjměte kontaktní čočky. Při násilně otevřených víčkách vyplachujte 10 - 15 minut čistou pokud možno vlažnou tekoucí vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití: Postiženého umístěte v klidu. Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí); nikdy nevyvolávejte zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal směsi nebo etiketu. Skladování: Skladujte v těsně uzavřených originálních obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Neskladujte s potravinami, nápoji, krmivy. TECHNICKÉ VLASTNOSTI: Hustota při 20°C: 0,900-0,920 g/cm3 Bod vzplanutí °C: 190 °C Kinematická viskozita: min. 135 mm2 /s Zápach: po minerálním oleji Barva: jantarová, žlutá Teplota varu: >280 °C Rozpustnost ve vodě: nepatrná

Zobrazit celý popis

Parametry zboží

Váha 0,15 kg

Dotaz ke zboží

Zašlete nám svůj dotaz na zboží pomocí následujícího formuláře.
Po obdržení zprávy Vám v co nejkratší době odepíšeme.

Jméno a příjmení*
Váš e-mail*
Váš telefon
Text zprávy*

Mohlo by Vás také zajímat...

SLICK 50 ochrana manuální převodovky Manual Gearbox Treatment - 80ml SLICK 50

SLICK 50 ochrana manuální převodovky Manual Gearbox Treatment - 80ml

Speciální ochranná suspenze určená pro mechanické převodovky, rozvodovky a konvenční diferenciály. …

Cena s DPH
879,00 Kč
Skladem Koupit