SLICK 50 ochrana posilovače řízení Power Steering Fluid - 500 ml
skladem 2 ks skladem

SLICK 50
SLICK 50 ochrana posilovače řízení Power Steering Fluid - 500 ml

4 1

Speciální ochranná suspenze určená pro posilovače řízení.


Vaše cena s DPH
289,00 Kč
238,84 Kč bez DPH
běžná cena s DPH 0,00 Kč, ušetříte  %

SLICK 50 ochrana posilovače řízení Power Steering Fluid - 500 ml

Speciální ochranná suspenze určená pro posilovače řízení.

POWER STEERING FLUID

Speciální ochranná suspenze určená pro posilovače řízení.

- obsahuje jedinečné chemické složení SLICK 50 Chemistry se speciálně aktivovanými částicemi PTFE

- snižuje opotřebení celého systému

- zlepšuje kvalitu mazání čerpadla a omezuje jeho hlučnost

- zastavuje menší průsaky provozní kapaliny

- udržuje těsnění v dobrém stavu a výrazně prodlužuje jejich životnost

- snižuje oxidaci a pěnivost

- slučitelný se všemi typy kapalin do posilovačů řízení (kromě FLUIDE DA)

Upozornění: - nepoužívat ve vozech s centrálním hydraulickým systémem - nepoužívat ve vozech u kterých je vyžadováno použití kapaliny „FLUIDE DA“

Špičkové výrobky k ošetření automobilů:

Ochrana posilovače řízení Power Steering Fluid je jedinečný výrobek určený k ochraně posilovačů řízení. Je součástí skupiny technologicky špičkových výrobků - ochran motorů, palivových systémů, převodovek a dalších mazacích výrobků s vysokými antiotěrovými vlastnostmi.

Veškeré výrobky jsou snadno použitelné a zajišťují vysoký a dlouhodobý stupeň ochrany většiny vozidel. Veškeré výrobky distribuované pod registrovanou ochrannou známkou SLICK 50 účinkují pouze v případě dodržení návodu k použití.

SLICK 50 je registrovanou ochrannou známkou Illinois Tool Works and/or its affiliates.

TECHNICKÁ DATA POPIS:

SLICK 50 Power Steering Fluid je směsí PTFE (polytetrafluoretylenu), ropné frakce a speciálních mazacích aditiv. Je mísitelný se všemi druhy kapalin do posilovačú řízení (kromě FLUIDE DA)

POUŽITÍ:

Vypněte motor.

Odšroubujte uzávěr nádoby s provozní kapalinou systému posilovače řízení.

Odsajte potřebné množství kapaliny a doplňte na výrobcem předepsanou hladinu SLICKem 50 Power Steering Fluid.

Nepřeplňujte!

Kontrolujte pravidelně stav hladiny a v případě potřeby doplňte potřebné množství.

Mísení s ředidly, brzdovou a chladící kapalinou není dovoleno.

Nepoužívat ve vozech s centrálním hydraulickým systémem.

Nepoužívat ve vozech u kterých je vyžadováno použití kapaliny „FLUIDE DA“

BEZPEČNOST:

Upozornění: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů. Obsahuje N,N-dicocoalkyl-2- hydroxyacetamide, 1-(terc.dodecylthio)propan-2-ol, N,N-dicocoalkyl-3-amino-1,2-propanediol. Může vyvolat alergickou reakci. Opatření pro bezpečné zacházení: Zabraňte rozlévání. Zajistěte odpovídající větrání / odsávání. Zabraňte kontaktu s kůží, očima a oblečením. Odstraňte zdroje ohně a zapálení. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky. Dbejte na platné právní předpisy o bezpečnosti a ochranně zdraví. Při používání nejezte, nepijte, nekuřte. Po použití směsi si řádně umyjte ruce vodou a mýdlem. První pomoc: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z Bezpečnostního listu. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku, s mírně zakloněnou hlavou, a dbejte o průchodnost dýchacích cest, nikdy nevyvolávejte zvracení. Zvrací-li postižený sám, dbejte aby nedošlo k vdechnutí zvratků. Při vdechnutí: Dopravte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte tělesný i duševní klid. Nenechte prochladnout. Přetrvává-li dráždění, vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží: Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem. Vyhledejte lékařskou pomoc při přetrvávajících potížích. Při zasažení očí: Vyjměte kontaktní čočky. Při násilně otevřených víčkách vyplachujte 10 - 15 minut čistou pokud možno vlažnou tekoucí vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití: Postiženého umístěte v klidu. Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí); nikdy nevyvolávejte zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal směsi nebo etiketu. Skladování: Skladujte v těsně uzavřených originálních obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Odstraňte zdroje ohně a zapálení. Nekuřte. Zabraňte přímému kontaktu se slunečním sáláním. Chraňte před dětmi. Po použití obaly těsně uzavřete a nechte ve vertikální poloze. Maximální skladovací doba 5 let při teplotě 5-40 °C. Neskladujte s oxidačními činidly a kyselinami. TECHNICKÉ VLASTNOSTI: Relativní hustota: 0,866 (voda) Bod vzplanutí °C: 185 °C Barva: jantarově žlutá Zápach: charakteristický po minerálním oleji Skupenství: kapalné při 20°C Rozpustnost ve vodě: nemísitelná Meze výbušnosti při 25°C dolní : 0,9%, horní : 7 % obsah netěkavých látek (sušiny): 99,9 % objemu

Zobrazit celý popis

Parametry zboží

Váha 0,5 kg

Dotaz ke zboží

Zašlete nám svůj dotaz na zboží pomocí následujícího formuláře.
Po obdržení zprávy Vám v co nejkratší době odepíšeme.

Jméno a příjmení*
Váš e-mail*
Váš telefon
Text zprávy*

Mohlo by Vás také zajímat...

SLICK 50 ochrana posilovače řízení Power Steering Fluid - 500 ml SLICK 50

SLICK 50 ochrana posilovače řízení Power Steering Fluid - 500 ml

Speciální ochranná suspenze určená pro posilovače řízení.

Cena s DPH
289,00 Kč
Skladem Koupit